NHA24h: Tin Tức

1 09, 2017
Đất Giao Thông Là Gì

Đất Giao Thông Là Gì

Đất giao thông là gì và những quy định của pháp luật về đất giao thông,Đất giao thông là nhóm đất phi nông nghiệp và thường được sử dụng vào mục đích công cộng

1 09, 2017
Khu tái định cư là gì?

Khu tái định cư là gì?

Tái định cư là chính sách ổn định, bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất theo quy định. Khi chủ sở hữu đất, nhà, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi sẽ được nhà nước đền bù

Hoặc gọi 0961669119